Modlitwy

Wyznawco wielki

1. Wyznawco wielki! Złączony tak żywo,
własnym męczeństwem z Polski niedolą.
Ojczyznę naszą ręką życzliwą,
wspieraj Bobolo, wspieraj Bobolo,

2. Niechaj nam krew Twa hojnie przelana,
wyjedna względy Bożego Syna.
I nas niech Jemu każda twa rana,
wciąż przypomina, wciąż przypomina.

3. Pochodnio wiary, co jasno płonie!
Obrońco krzyża, czcicielu Maryi!
K`tobie błagalne wznosimy dłonie,
Z naszej Kalwarii! Z naszej Kalwarii!

4. Boś Ty krew nasza, kość z naszych kości,
w tobie duch polski pełen ofiary,
aż się do nieba wzniósł wysokości.
Na skrzydłach wiary! Na skrzydłach wiary!

5. Niegdyś tę Polskę coś jej ozdobą,
“Macierzą Świętych” nazwano w świecie:
jakże się ona dziś chlubi tobą.
Żeś Ty jej dziecię! Żeś ty jej dziecię!

6. O synu Polski! O jej patronie!
Do stóp się Twoich ścielem ze łzami:
Ty, co w męczeńskiej świecisz koronie,
módl się za nami! módl się za nami!

Modlitwa o wstawiennictwo
no początek nabożeństwa lub na co dzień

Święty Andrzeju Bobolo, który tak umiłowałeś naszego Pana, Jezusa Chrystusa, że cały się poświęciłeś na Jego służbę, wieńcząc apostolskie życie męczeńską śmiercią! Prosimy Cię, wspieraj nas swoim wstawiennictwem przez całe życie, byśmy jak Ty wzrastali i wytrwali wiernie w zjednoczeniu z Sercem Jezusa i pod opieką Jego Matki Niepokalanej. Amen.

Litania do Świętego Andrzeja Boboli

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Ojcze z nieba, Boże zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Maryjo módl się za nami
Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza módl się za nami
Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny
Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli
Święty Andrzeju, napełniony duchem Bożym
Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia
Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim
Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę
Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej
Święty Andrzeju, apostole Polesia
Święty Andrzeju, powołany przez Boga do złączenia rozdzielonych braci
Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych
Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur
Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach
Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan
Święty Andrzeju, męczenniku i apostole
Święty Andrzeju, apostołujący nawet po śmierci wędrówką umęczonego ciała
Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami
Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny
Święty Andrzeju, wielki Orędowniku Polski
Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze
Święty Andrzeju, prawdziwy towarzyszu Jezusa
Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno uproś nam u Boga
Abyśmy nigdy nie odstąpili od naszej wiary
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili
Abyśmy za popełnione grzechy szczerą pokutę czynili
Abyśmy dla zbawienia naszej duszy gorliwie, z łaską Bożą współpracowali
Abyśmy Bogu wiernie służyli
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali
Abyśmy byli wytrwali w znoszeniu wszelkich przeciwności
Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami

– Módl się za nami święty Andrzeju Bobolo
– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci, spraw abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej Bobola, Męczennik. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA O WZROST CHRZEŚCIJAŃSTWA
w Europie wschodniej

Boże, dobry Ojcze, Jan Paweł II powierzył Matce Twojego Syna w sposób szczególny narody, które w Roku Maryjnym obchodziły szóste stulecie i milenium przyjęcia Ewangelii. Wśród tych narodów pracował kiedyś Twój sługa, święty Andrzej Bobola. Potem jego kult jednoczył zarówno katolików, jak i prawosławnych. Niech nasz kresowy Męczennik będzie znakiem prorockim, znakiem nie tylko tego, co dzieliło i dzieli, ale także tego, co ma połączyć. Niech Apostoł Polski, Litwy i Rusi przyczynia się do nieustannego wzrastania chrześcijaństwa na wschodzie Europy. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ

Święty Andrzeju, Patronie trudnych czasów! Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia. Oddajemy się Tobie w opiekę. Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych. Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności, byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością umieli dostrzegać i oceniać sprawy własne i sprawy Narodu w świetle Ewangelii Chrystusa. Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności wobec zła, które nie ustaje. Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki. Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Pana. Amen.

Poranna modlitwa

Już dzień chwalebny jaśnieje; I nową radość przynosi,
Bo Andrzej oddal swe życie; Za zjednoczenie Kościoła.
O ciesz się, polska kraino, Że zasłużyłaś na syna,
Którego śmierć opromienia; Prawdziwej wiary wspólnotę!
Przez winę pychy rozdarto; Jedyną szatę Chrystusa,
Niech krew i miłość Andrzeja; Wybłaga jej połączenie.
Bo ileż poniósł on trudów, By do jednego Pasterza
Zwiedzionych przywieść na powrót; I w jednej wierze zachować!
Andrzeju, Boży rycerzu, Gdy dziś sławimy hymnami
Pamiątkę twego męczeństwa, Oręduj w niebie za nami.

Nowenna do Świętego Andrzeja Boboli

Dzień pierwszy
MODLITWA O ROZSZERZENIE I JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO

Boski Założycielu Kościoła świętego, któryś go uczynił “kolumną i utwierdzeniem prawdy”, bo poza nim niepewność i zwątpienie;któryś chciał wszystkich ludzi, Krwią Twoją Najświętszą odkupionych jako Dobry Pasterz w jednej zgromadzić owczarni, bo poza nią tyle niebezpieczeństw czyhających na dusze ludzkie któryś Kościół Święty w Ciało swe mistyczne ukształtował, by wszyscy z Tobą, Głową tego ciała, złączeni,owoc przynosili na żywot wieczny. Spójrz: oto tak wiele dusz nie zna jeszcze nawet Imienia Twego, żyjąc w niewiedzy, że jest Ewangelia, spójrz: oto miliony oderwanych od “krzewu winnego”, którym Ty sam jesteś, więdnie i schnie,jak “winne latorośle” odcięte,spójrz: oto fale przeciwności uderzają gwałtownie na opokę Piotrową, jak nigdy dotąd.Nie darmo jednak przelałeś Krew swoją Najświętszą na krzyżu,aby użyźnić tę rolę i swą winnicę uprawić.Nie darmo z Krwią Twą Boską zmieszała się rzeka krwi męczeńskiej,płynąca od pierwszych wieków chrześcijaństwa, aż po dzień dzisiejszy; od tej krwi, która wsiąkła w piasek rzymskich aren,aż do tej, która skropiła ziemie Rosji, Meksyku, Hiszpanii, Polski i krajów misyjnych. Obficie przelał swą krew za Twój Kościół nieustraszony w wierze bojownik, Święty Andrzej Bobola. Ubogaciłeś go, wywyższyłeś, uwielbiłeś. Niechże ta krew męczeńska stanie się nasieniem chrześcijan! Niech narody świata tchnieniem Twojej łaski, Mocą Twego Słowa ze wschodu i zachodu zgromadzą się w Twoim królestwie! Niech na dźwięk Twego świętego Imienia zegnie się każde kolano… Niech się spełni jak najprędzej Twoje gorące pragnienie: by wszyscy, którzy wierzą w Ciebie, byli jedno, jako Ty w Ojcu, a Ojciec w Tobie, tak i oni w Ojcu i Synu stali się jedno. Niech ci, “którzy stanęli razem z władcami i panującymi tak licznie przeciw Panu i przeciw Chrystusowi”, będą pokonani, a “pyszniący się zamysłami serc swoich” niech będą rozproszeni! Święty Andrzeju, za Oblubienicę Chrystusową Kościół katolicki wstawiaj się nieustannie u tronu Bożego. Amen.

Dzień drugi
MODLITWA O WIERNOŚĆ CHRYSTUSOWI NARODU POLSKIEGO

Boże, twórco i władco narodów, któryś każdemu ludowi określił miejsce na ziemi, wyposażył go w odpowiednie dary, powierzył wszystkie ludy opiece swoich Aniołów; któryś naród polski przed tysiącem lat wprowadził do swojej owczarni, w królestwie swoim tu na ziemi wyznaczył mu zaszczytną rolę “przedmurza” i obrońcy, -jak nasi ojcowie, chylimy dziś w pokorze swe czoła przed tronem Twego Majestatu i Miłosierdzia. Panie Zastępów, któryś prowadził Izraela w ognistym słupie do ojczystej ziemi, a zstępując w obłoku na skrzydłach złocistych cherubów, osłaniających Arkę Przymierza, sposobiłeś jego szeregi do zwycięskich bojów. O cześć i chwałę Twego Imienia – zwróć łaskawie swój wzrok na te pobojowiska, gdzie kładły się pokotem hufce polskich rycerzy i polska lała się krew w obronie krzyża i wiary… na te pola: Legnicy i Warny – Chocimia i Wiednia – Radzymina i Warszawy… Ofiarniku Boski, Jezu Chryste, oddający swe życie na drzewie Krzyża za grzechy świata – oto nasza mała cząstka w kielichu Twej gorzkiej męki i krwawej śmierci: z polskiej ziemi męczeńskie kwiaty: Wojciech, Stanisław Sadok z towarzyszami, Henryk Pobożny ze swymi zastępami uniccy obrońcy wiary…, a przede wszystkim zespolona z Twoją męką i zbawczą krwią ta drogocenna, obfita krew sługi Twego, ta męka Twego wiernego naśladowcy i ucznia, świętego Andrzeja Boboli. Niech będzie Imię Twoje, Panie, błogosławione w naszej chwale i w naszym poniżeniu, w niewoli i wyzwoleniu naszego narodu! Niech tak, jak kiedyś i dziś naród polski będzie przygotowany i chętny do walki. O cześć Twego Imienia; niech i dziś naród nasz będzie zdolny do wyśpiewania hymnu na Twoją chwałę, hymnu pisanego dziejami całych pokoleń; niech dziś i zawsze będzie gotowy do ofiarnej obrony świętych Bożych znaków wiekuistej prawdy i Twoich praw! Nasz Patronie, świadku naszych utrapień, męczeński drogowskazie naszego narodowego powołania i zwycięstwa, prowadź naród swój tam, gdzie nieśmiertelnej chwały jaśnieją zorze. Amen.

Dzień trzeci
MODLITWA O ŻYWĄ WIARĘ DLA KAŻDEGO Z NAS

“Każdy, który wzywa Imienia Pańskiego, będzie zbawiony – dlatego wzywamy ku pomocy trzykroć święte Imię Twoje. Boże, któryś nas policzył w poczet synów Twego Kościoła i za dziedziców Twego królestwa przysposobił, bez żadnych z naszej strony zasług do ojcowskiego nas stołu dopuściłeś… a zarazem zezwoliłeś nam urodzić się dziećmi tego narodu, który dziś w jednym z naszych braci przyoblekasz w niegasnącej chwały blaski bądź uwielbiony życiem, trudem, śmiercią i chwałą Twojego Andrzeja a naszą miłością po wszystkie czasy! Dzięki Ci składamy za strumienie łask i zmiłowania udzielane świętemu Andrzejowi i nam! Wybacz i nie pamiętaj nam, Panie: zbrodni, grzechów, niedbalstwa, opieszałości w Twej służbie, lenistwa, gnuśności i ociągania się w spełnianiu Twej najświętszej woli! Błagamy Cię dziś najpokorniej i najszczerszej nie tylko o chleb powszedni, choć go nam bardzo potrzeba; nie tylko o pomyślność doczesną i ziemskie powodzenie, nie tylko o dobre zdrowie i długie życie, nie tylko o radości i okruchy pociech, chociaż ich tak pragnie biedne nasze ludzkie serce… ale także i przede wszystkim o skarb najdroższy (dozwól, byśmy go za taki zawsze uważali), o skarb, którym Ty sam jesteś, Boże nasz. Utwierdzaj, podtrzymuj i umacniaj w umyśle każdego z nas wiarę i mocne przekonanie w naszej świętej religii! Budź i ożywiaj w każdym z nas Twego Ducha! Miłość Twą zapalaj w każdym sercu! Błagamy Cię i chcemy zabiegać, jak sam nakazałeś, naprzód o królestwo Twoje w nas i o jego sprawiedliwość, wierząc i ufając, że sam nie zapomnisz o doczesnych naszych potrzebach. Święty Andrzeju, cichy wiary bohaterze, pochodnio gorejąca Bożą miłością, wstaw się za nami. Amen.

Dzień czwarty
MODLITWA O UMOCNIENIE DUCHA CHRYSTUSOWEGO W KOŚCIELE CHRYSTUSOWYM

O Boże, któryś skarby swego Najświętszego Serca zachował na te ostatnie czasy, a otworzywszy je ludziom, zapraszasz, by chcieli z nich czerpać, rozlej jak najobfitsze źródła Twej łaski na tych, co naznaczeni znamieniem chrztu świętego gromadzą się w Twoim Kościele, by sprzed oczu nigdy nie tracili drogi, prawdy i życia, czyli Ciebie, Pana i Boga swego by zaniechawszy szerokich i przestronnych dróg grzechu i występku, prosto zmierzali ku Tobie wąską ścieżką Twych przykazań i ciasną bramą panowania nad światem i sobą, nie sprzeniewierzając się wezwaniu do łaski i chwały. Spraw, by doczesność: jej sprawy, interesy, potrzeby i troski nie przesłoniły nigdy Twoim wyznawcom ich przeznaczeń, pozwalając im pracować bez obaw i niepokoju nad szerzeniem Twego królestwa na ziemi. Spraw, aby okruchy złudnych radości ziemskich nie oderwały ich serc od pożądania i ubiegania się o szczęście prawdziwe i nieprzemijające w osiągnięciu Ciebie, Boże nasz. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, dozwól Kościołowi swemu budzić i szerzyć Twoje życie, wszystkie dusze prowadzić do uświęcenia i doskonałości, “aby życie miały i obficie miały”. Oby Twój Kościół powszechny coraz jaśniejszym stawał się światłem dla całego świata; oby, jako miasto zbudowane na górze, widokiem swej świetności, bogactwem łask, przykładem wzorowego życia chrześcijańskiego wszystkich swych obywateli, to znaczy wszystkich katolików, pociągał innych i zapraszał gościnnie w swe mury. Oby, jako sól nigdy nie zwietrzała, bronił ziemię od zepsucia grzechowego! Wy zaś, święci stróże i opiekunowie miasta Bożego, Pańskiego Kościoła, czuwajcie nad nim! Ciebie zwłaszcza – Święty Andrzeju Bobolo – o to prosimy. Amen.

Dzień piąty
MODLITWA O UTWIERDZENIE WIARY I PRAWDZIWEJ POBOŻNOŚCI
W NARODZIE POLSKIM

Panie, któryś nasz naród polski głęboko zapisał w Swym Sercu, a chociaż nie tolerowałeś zła i naszych słabości, jak Ojciec skarciwszy, zawsze z doświadczeń wyjść mu pozwoliłeś silnym, nieugiętym, zahartowanym, aby dalej pełnił swoją misję pośród narodów świata. Dziś, gdy nadeszła chwila wyboru między służbą ciemności a światła, gdy spełniać się zaczynają w całej swej wyrazistości zapowiedzi Twoje, Panie: kto nie jest ze Mną, przeciwko Mnie jest, a kto nie gromadzi ze Mną, rozprasza, gdy bije dziejowa godzina opowiedzenia się: Chrystus czy bestia; spraw, aby Polska dokonała trafnego wyboru. Prosimy Cię, Panie! O dar pogłębienia życia religijnego w Ojczyźnie naszej, o zbiorową chęć ożywienia naszej wiary przez czyny, abyśmy nie tylko byli słuchaczami Ewangelii, ale i według niej postępowali. Błagamy Cię, Panie! Aby sprawiedliwość społeczna i miłość bratnia, dwie królewskie cnoty, panowały niepodzielnie na tej ziemi lechickiej uciekamy się do Ciebie, sprawiedliwości i miłości skarbnico, Najświętsze Serce Jezusowe! Wyposaż nas, Panie, w zbroje mocy do obrony naszej świętej religii, gdy zajdzie tego potrzeba, w gotowość do ofiar, gdybyś ich zażądał od synów tego narodu. Zastępy duchów niebieskich, niebiański zastępie naszych patronów przed Bogiem, wybrani powiernicy Serca Bożego: Kazimierzu, Jacku, Stanisławie Kostko, Janie Kanty, Jadwigo, Kingo, Czesławie, Bronisławo i Ty przed innymi, nieugięty aż do przelania krwi wierny świadku Chrystusa, Święty Andrzeju, ochraniaj swój kraj rodzinny przed wrogami ducha i wiary, odpędzaj skradające się ku nam moce ciemności, budź czujność, wskrzeszaj męstwo, prowadź do zwycięstwa. Amen.

Dzień szósty
MODLITWA O ŻYCIE NASZE ZGODNE Z WIARĄ

Panie, Kościół Twój nie będzie światłem dla świata zapadającego w ciemność, ani solą psującej się ziemi; żaden naród nie będzie błogosławiony przez to, że jego Panem Bóg – jeśli każde serce ludzkie nie stanie się Twym tronem, a każda dusza Twoim królestwem. Boskie Serce Jezusa, godne nieskończonej miłości, przybytku Najwyższego, Ty chcesz zdobyć i posiąść każde biedne, skołatane, a przecież w oczach Twoich tak drogocenne serce człowiecze. Chcemy przeto wszyscy i każdy z nas z osobna budować we własnych sercach Twój tron, chcemy poddać Twej woli nasze całe, tak ubogie, proste, a przecież tak bogate przez Twą łaskę nasze dusze. Będziemy się starać, ile nam wystarczy sił, żyć, codziennie pracować, działać, cieszyć się lub smucić z myślą o Tobie. Serce Jezusa, cnót wszystkich bezdenna głębino, chcemy w sobie pielęgnować i zdobywać te cnoty, w których masz szczególne upodobanie: pokorę, cichość, czystość, męstwo i miłość.Serce Najświętsze, krwawa ofiaro za nasze grzechy, starać się będziemy dotychczasowe nasze upadki i grzechy naprawiać żalem, pokutą, chętnym i dokładnym wypełnianiem Twoich praw, aby wobec Twojej sprawiedliwości nie zaciągać długów i na nowo nie ranić bezgranicznej Twej miłości.Tylko Ty, Panie, pośród szarej codzienności i zwodniczych złudzeń zmysłów oświecaj nasz rozum, abyśmy mogli zobaczyć, dokąd wiedzie nasza droga- prostuj naszą wolę – wzmacniaj słabe, trwożliwe serce… A ty, mężny zwycięzco samego siebie, Święty Andrzeju.na szlakach naszego życia: tak trudnych i niebezpiecznych, nierównych i niepewnych, bądź nam niezawodnym,wypróbowanym przewodnikiem w drodze do niebieskiej Ojczyzny. Amen

Dzień siódmy
MODLITWA ZA DUCHOWIEŃSTWO

Wiekuisty Kapłanie Nowego Zakonu, który powołałeś ludzi wprost od sieci rybackich, od stolika celnego do współpracy nad szerzeniemkrólestwa Bożego na ziemi, ludzi prostych i słabych,a przecież na Piotrze, rybaku galilejskim, jak na opocezbudowałeś swój Kościół, a Dwunastu Apostołów wziętych z ludu prawie cały starożytny świat poddało pod Twoją władzę. I dziś przez ludzi, wezwanych do swej wyłącznej służby, dalej prowadzisz dzieło zbawienia. Dlatego Tobie polecamy w naszych modłach najprzód Twego Zastępcę na ziemi, Ojca Świętego, polecamy wszystkich biskupów i kapłanów. Zachowaj ich, o Panie, wszystkich, których Ci dał Ojciec. Prosimy, byś podtrzymywał w nich ducha poświęcenia i ofiary, który to duch niósł zawsze błogosławieństwo ich pracom. Prosimy, aby wytrwali na swych trudnych stanowiskach pracowników w winnicy Twojej, chociaż ciężar dnia będzie wyniszczał ich siły.Prosimy, byś prowadził i utrzymywał na szczytach świętości wszystkie sługi ołtarza, a ducha zaparcia, walki życiowej, którym mają zachęcać swych wiernych. przedtem im samym pomógł ukształtować. Weź w swą szczególną opiekę stan duchowny, o Chryste, aby kolumna wiary, którą jest Kościół, nie chwiała się, a światło nadziei życia wiecznego nie bladło i nie przygasł ogień czystej Bożej miłości. Królowo Apostołów, Męczenników i Wyznawców. któraś się stała Opiekunką wybranego grona uczniów Jezusa, a w dniu narodzin Kościoła w Wieczerniku, gdy w wichrze i ogniu zstępował Duch Boży, Tyś mu przewodniczyła, Matko – nie opuszczaj i dziś pasterzy dusz ludzkich, gdy zrywa się burza przeciwności. ale roztocz swą macierzyńską opiekę nad zastępami kleru diecezjalnego i zakonnego, dalej prowadzącego pracę apostolską. Święty Andrzeju, któryś sarn zaznał wiele trudu i mozołu, wspinając się na wyżyny świętości kapłańskiej, któryś w zaciętej walce dochował ślubów i wierności swemu Mistrzowi, męczeński klejnocie duchowieństwa czuwaj z nieba nad tymi, którzy wstępują w Twoje ślady. A że jesteś potężny u tronu Bożego, wspieraj dziś swych braci, którzy podobnie jak kiedyś Ty sam walczą dla siebie i innych o nieskazitelny wieniec wiekuistej chwały. Amen.

Dzień ósmy
MODLITWA ZA WŁADZE I WSZYSTKIE STANY W POLSCE

Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki, otaczał blaskiem potęgi i chwały, dziś zmartwychwstałą do nowego, niepodległego bytu otocz swą opieką. Podaj prawicę niebieskiej Twej pomocy tym, którzy w państwie sprawują rządy nad narodem, aby godnie i z pożytkiem dźwigali swój zaszczytny, ale trudny i odpowiedzialny obowiązek. Cały naród polski niech Twoim będzie ludem! Najprzód ci, których obdarzyłeś i przed ludem poleciłeś jaśnieć światłem nauki, niech wyczytują Imię Twoje w badaniu tajników świata i przyrody na różny sposób: słowem i pismem wielbią dzieła rąk Twoich, Synu Maryi i przybrany potomku Józefa, cieśli z Nazaretu, sam ciężko pracujący przy stolarskim warsztacie na ziemskie utrzymanie. Boży Synu, a nasz Zbawco: – uświęć prace utrudzonych ludzi w Polsce, ulżyj ich doli, – spraw, niech święta Twoja sprawiedliwość reguluje i układa ich potrzeby i warunki, – broń pracowników przed atakami niewiary i zepsucia, pozwól im usłyszeć i pójść za wezwaniem, jakie skierowałeś i kierujesz do tych, którzy spracowani i obciążeni szukają ochłody. Siewco ziarna Ewangelicznej prawdy, Ojca swego niebieskiego nazywający rolnikiem; – wejrzyj łaskawie na lud nasz polski, zawsze wiemy, poświęcający się mężnie dla Boga i Ojczyzny; – błogosław jego wysiłkom, aby wyżywić nasz cały kraj. zachowaj duszę ludu naszego od bezbożności, obojętności i laicyzacji. Niech lud nasz będzie mocny żywą wiarą, odznaczający się szczerą i głęboką pobożnością, niech jaśnieje światłem świętej gorliwości o chwałę Twoją – prosimy Cię, Panie! Naszą młodzież i dzieci, przyszłość narodu i Twego Kościoła w Polsce, Boski Przyjacielu młodych dusz i serc; – racz otoczyć swoją troskliwą miłością, przed atakami złowrogich prądów chroń te delikatne kwiaty w promieniach swego Boskiego Serca, pozwól im wzrastać i dojrzewać aż do pełności, którą Ty jesteś. Królowo Polski, oto Twój naród, przy boku Twoim i u Twoich stóp! Święty Andrzeju, na polskim niebie jaśniejąca gwiazdo: -promieniuj blaskiem swoich cnót, – strzeż nasze miasta, a wśród nich Warszawę, którą obrałeś i w której chciałeś spocząć. – naszą parafię, która Twoje Imię obrała, – ochraniaj te ziemie, po których wędrowałeś jako apostoł i misjonarz, przyspiesz godzinę zjednoczenia wszystkich naszych braci w jednym, świętym, katolickim i apostolskim Kościele, – prowadź swoją Ojczyznę także i dzisiaj na szczyty nowej potęgi i chwały. Amen.

Dzień dziewiąty
MODLITWA O ŻYCIE W ŁASCE BOŻEJ I O JEJ POMOC DLA KAŻDEJ DUSZY

Na koniec naszej Nowenny, Boże nasz, mamy ostatnią prośbę. najważniejszą: aby każdy z nas wierzył mocno i nieustraszenie, swoje życie stosował do nakazów tej wiary, ustawicznie żył w łasce uświęcającej. Naucz nas, abyśmy życie nadprzyrodzone w sobie bardzo cenili, zwłaszcza gdy przyjdzie wybierać między zyskiem materialnym, grzeszną rozkoszą a Twoją łaską abyśmy nie sprzedawali dziecięctwa Bożego za miskę soczewicy lub jeszcze taniej. Pozwól, abyśmy nigdy nie przestawali być świątynią i mieszkaniem Ducha Bożego. Nie dopuszczaj, abyśmy mieli podzielić los zwiędłych i uschłych latorośli, odciętych i odrzuconych. Od grzechów śmiertelnych, zabijających w duszy życie Boże – uchowaj nas; od pokus ponad nasze słabe siły – wybaw nas, Panie! Niech w Twej łasce wzrastamy i pomnażamy się przez modlitwę, dobre czyny, a przede wszystkim przez godne przyjmowanie Sakramentów Świętych! Niech, gdy zawołasz, ten świat opuszczamy zjednoczeni z Tobą przez łaskę, zaopatrzeni na drogę wieczności! A że jesteśmy grzeszni, słabi i nędzni, niech nam towarzyszy ustawicznie Twa pomoc. Umysł osłabiony przez ziemskie i grzeszne ciemności, oświecaj światłem Twej łaski! Wzmacniaj Twą łaską chęć do dobrego, paraliżowaną już od młodości przez namiętność. pokusy, chęci użycia, bogactwa i pychy. Serce, dążące do świata, ludzi i dóbr doczesnych, a może już w nich utkwione, pociągaj Swą łaską ku Sobie, gdzie można znaleźć jedyny i prawdziwy pokój! Matko Łaski Bożej, Twoje miłosierne oczy na nas zwróć, w życiu każdego z nas osłaniaj nieustającą swą opieką, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo! Święty Andrzeju, szafarzu łask Bożych; za życia. w śmierci i po zgonie, przez Twe wstawiennictwo o jedną największą łaskę błagamy: abyśmy, mimo naszych grzechów, okazali się godnymi współczucia i miłości Serca Bożego tu na ziemi, przy śmierci i w wieczności. Amen.